+48 780 032 656 recepcja@arcushostel.pl

REGULAMIN

REGULAMIN

Dla Państwa bezpieczeństwa i wygody prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami.

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Arcus Premium Hostel. Jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie czynności towarzyszących, w szczególności poprzez zrobienie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Arcus Premium Hostel. Dokonując wymienionych czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Arcus Premium Hostel.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu na Recepcji, można go też pobrać ze strony Arcus Premium Hostel.

§ 2 DOBA HOTELOWA

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się pierwszego dnia pobytu o godzinie 16:00, kończy o godzinie 12:00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Pokój w Arcus Premium Hostel wynajmowany jest na doby.
 3. Arcus Premium Hostel może przedłużyć dobę w miarę dostępności pokoi. Życzenie przedłużenia doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 16:00 dnia poprzedzającego termin wynajęcia pokoju. Każda dodatkowa godzina  płatna jest 10zł. Arcus Premium Hostel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 4. Arcus Premium Hostel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hostelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 5. Samowolne pozostanie w pokoju lub pozostawienie w nim rzeczy po godzinie 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12:00 – program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
 6. Arcus Premium Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobach Gości, pracowników Arcus Premium Hostel lub innych ludzi przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokój.

§ 3 REZERWACJA I NOCLEG

 1. Podstawą do zameldowania Gościa, jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych obiektu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997r, poz. 883 z późc. zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 3. Przez cały czas pobytu w Arcus Premium Hostel dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowanie dzieci, w tym poczynione  szkody, odpowiadają Opiekunowie prawni dzieci.
 4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej Arcus Premium Hostel    nie zwraca opłaty za daną dobę.
 5. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do 3 dni przed przyjazdem lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hostelu, opłata nie zostaje zwrócona.
 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w  wysokości 30% wartości. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 7. Rezerwacje niezaliczkowane i niepotwierdzone zostają usunięte, jeżeli gość nie pojawi się w obiekcie do godziny 18:00 i nie zadeklaruje późniejszej godziny przyjazdu.
 8. Za każdym razem Gość opuszczając pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 9. Osoby niezameldowane w Arcus Premium Hostel Mogą przebywać gościnnie w pokoju hostelowym  od godziny 7:00 do godziny 22:00. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, na podstawie cennika dostępnego w Recepcji.
 10. Gość Arcus Premium Hostel nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.

§ 4 USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń w Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
 2. Zapotrzebowanie na dodatkowe ręczniki, poduszki, kołdry prosimy zgłaszać w recepcji.
 3. W razie potrzeby wezwania pomocy medycznej prosimy o kontakt z Recepcją.
 4. Arcus Premium Hostel nie prowadzi usług pralniczych. Mogą Państwo jednak nieodpłatnie skorzystać z deski do prasowania oraz żelazka i samodzielnie skorzystać z pralni. Koszt jednego prania wynosi 15zł. W tym celu prosimy o kontakt z recepcją.
 5. Arcus Premium Hostel przyjmuje wpłaty w gotówce w PLN oraz wpłaty kartą płatniczą lub kredytową w polskiej i obcej walucie.
 6. Telefony alarmowe:
  Straż pożarna: 998
  Pogotowie ratunkowe 999
  Policja 997
  Połączenie alarmowe z telefonu komórkowego 112

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hostel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. Cennik wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hostel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hostelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hostelu.
 3. Gość powinien zgłosić Recepcji szkodę niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Hostelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hostelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
 5. Koszt zniszczenia lub zgubienia klucza wynosi 50,00 zł.
 6. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju i interwencji Straży Pożarnej w wysokości do 3000,00 zł.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hostelowych grzałek, czajników elektrycznych i innych urządzeń tego typu, niestanowiących wyposażenia pokoju.
 8. Za dodatkową opłatą Arcus Premium Hostel akceptuje zwierzęta w wybranych pokojach, jednakże właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do prowadzenia go na uwięzi na terenie obiektu oraz do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzę. Należy przed pobytem zgłosić zamiar przyjazdu ze zwierzęciem w Recepcji obiektu. Koszt pobytu zwierzęcia wynosi 30,00-50,00 zł za dobę.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ARCUS PREMIUM HOSTEL

Arcus Premium Hostel w Warszawie ma obowiązek zapewnić Gościom:

 1. Warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku.
 2. Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie poufności w kwestii informacji o Gościu.
 3. Profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 4. Sprzątanie pokoju oraz wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenia. W miarę możliwości zamianę pokoju lub złagodzenie w inny sposób niedogodności, gdy usterki pokoju nie będą mogły być usunięte.
 5. Arcus Premium Hostel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 6. Znajdujący się na terenie obiektu parking samochodowy jest parkingiem niestrzeżonym – bezpłatnym. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hostelowym czy poza terenem Hostelu

§ 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku braku takiej dyspozycji Arcus Premium Hostel przechowuje pozostawione przedmioty przez 3 miesiące. Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do Arcus Premium Hostel regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu cywilnego.

§ 8 CISZA NOCNA

 1. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.

§ 9 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług.
 2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§ 10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. W pokojach hotelowych nie można przechowywania ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.
 2. Gość nie będzie powodować, a Arcus Premium Hostel nie będzie pozwalał na stwarzanie nadmiernego hałasu na terenie obiektu i wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z pokoju hotelowego. Nie będzie też w żadnej inny sposób przeszkadzał pozostałym Gościom obiektu lub ich irytował.
 3. Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Arcus Premium Hostel jest sąd właściwy dla siedziby głównej firmy.
Lista rzeczy Cena PLN
biurko 100
deska do prasowania 150
deska sedesowa 100
drzwi do łazienki 500
kabina prysznicowa 1000
karnisz 150
kinkiet 150
koc i poduszka 150
kołdra 150
kosz na śmieci 50
kran 250
kwiatek 50
lampka nocna 30
lustro łazienkowe 50
łóżko 700
malowanie pokoju 700
materac 500
obrazek 25
okno 1000
osłonka na kwiatek 50
panele 1000
pilot TV 150
poduszka 50
ręcznik 30
słuchawka od prysznica-zestaw natryskowy 150
szafka nocna 100
telewizor 1000
umywalka 500
wieszak 250
zasłony 150